Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

§ 1 Preambule

De volgende gebruiksvoorwaarden vormen de juridisch bindende basis voor het bezoek aan en het gebruik van het internetportaal www.linkbox.net. Deze gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de rechten van de leden, de rechten van het portaal (bedrijf: zie impressum, hierna Linkbox of portaal genoemd) en de rechten van derden in het kader van de exploitatie van Linkbox te beschermen en te waarborgen. Linkbox biedt de mogelijkheid om een persoonlijk profiel aan te maken door zich te registreren. Het profiel wordt gebruikt om hyperlinks weer te geven.

§ 2 Algemeen en toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn tussen de profielhouders en Linkbox, voor zover ze niet gewijzigd zijn door schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen. Door Linkbox te gebruiken, gaat het lid akkoord met deze voorwaarden. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Linkbox aangeboden diensten. Wijzigingen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen schriftelijk, per PN of per e-mail aan het Lid worden medegedeeld. Indien het lid niet binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving bezwaar maakt tegen een wijziging, worden de wijzigingen geacht door het lid te zijn aanvaard. In geval van wijzigingen in de algemene gebruiksvoorwaarden zal het lid afzonderlijk worden geïnformeerd over het recht om bezwaar te maken en de juridische gevolgen van stilzwijgen. Het portaal heeft het recht het uiterlijk (design) en de functionaliteiten van het portaal te wijzigen, te verwijderen of nieuwe functies te introduceren zonder voorafgaande kennisgeving. Het portaal behoudt zich tevens het recht voor om de activiteiten tijdelijk of definitief te staken.

§ 3 Registratie en toegang

Alleen natuurlijke personen die ten minste 13 jaar oud zijn en over een functionerend e-mailadres beschikken, komen in aanmerking voor deelname. Om in te schrijven moet het inschrijvingsformulier op de Linkbox-website elektronisch worden ingevuld en opgestuurd. De voor de registratie vereiste gegevens (e-mail) moeten volledig en naar waarheid worden verstrekt. Bij de registratie kiest het lid een paswoord. Het Lid is verplicht het gekozen paswoord geheim te houden en onder geen beding aan derden bekend te maken. Registratie voor Linkbox is gratis. Er is geen recht op toegang tot Linkbox. Linkbox kan de toegang weigeren/blokkeren indien het lidmaatschap onredelijk is voor Linkbox, in het bijzonder indien het lid reeds auteursrecht, mededingingsrecht, strafrechtelijke of andere wettelijke bepalingen heeft geschonden of waarschijnlijk zal schenden, of indien het lid waarschijnlijk blijvende verstoring voor andere gebruikers zal veroorzaken. In geval van vermoeden van misbruik van toegangsgegevens, is het lid verplicht Linkbox onmiddellijk op de hoogte te brengen. Afgezien van de verklaring van instemming met de geldigheid van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door het lid, zijn aan de inschrijving geen verplichtingen verbonden. Leden kunnen hun vermelding op elk moment verwijderen.

§ 4 Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht. Annuleringsvoorwaarden Herroepingsrecht U kunt uw contractuele verklaring in tekstvorm (bijv. e-mail) binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, echter niet vóór het sluiten van het contract en ook niet vóór de vervulling van onze informatieplichten. De tijdige toezending van de herroeping is voldoende om de herroepingstermijn te halen. De herroeping moet worden gericht aan: per post aan de exploitant van deze portaalsite (zie impressum) of per e-mail: service@linkbox.net In geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en alle verkregen voordelen (bv. rente) worden teruggegeven. Als u de ontvangen prestaties en voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand kunt teruggeven of afstaan, moet u ons de waardevermindering vergoeden. Dit kan tot gevolg hebben dat u de contractuele betalingsverplichtingen voor de periode tot aan de herroeping toch moet nakomen. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroeping, voor ons met de ontvangst ervan. Bijzondere opmerkingen Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig, wanneer de overeenkomst op uw uitdrukkelijk verzoek door beide partijen volledig is uitgevoerd, voordat u van uw herroepingsrecht gebruik hebt gemaakt. Einde van de annuleringsvoorwaarden

§ 5 Gegevensbescherming

Linkbox verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid. Dit is een aanvulling op de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Linkbox houdt zich aan alle toepasselijke wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Het privacybeleid van Linkbox kan op elk moment worden bekeken, opgeslagen en afgedrukt op https://www.linkbox.net/public/data_protection.

§ 6 Inhoud

Door een inhoud over te brengen naar de server van Linkbox, garandeert het lid dat hij/zij het recht heeft om deze inhoud voor gebruik ter beschikking te stellen van Linkbox. Het is leden verboden links op Linkbox te plaatsen die in strijd zijn met wettelijke voorschriften of officiële bevelen. Met name de volgende inhoud is verboden: strafbare inhoud (in het bijzonder de verspreiding van propagandamateriaal van illegale organisaties, het gebruik van symbolen van illegale organisaties, instructies om een ernstige gewelddaad te plegen die de staat in gevaar brengt, publiekelijk aanzetten tot het plegen van strafbare feiten, opruiing van het volk, werkelijke gewelddadige afbeeldingen of de verheerlijking ervan, grove inhoud met een strafrechtelijk karakter, de verspreiding van propagandamateriaal van illegale organisaties, het gebruik van symbolen van illegale organisaties, de verspreiding van propagandamateriaal van illegale organisaties Deze lijst is niet uitputtend en omvat niet: het publiekelijk aanzetten tot het plegen van een misdrijf, het aanzetten tot haat, het afbeelden van echt geweld of de verheerlijking daarvan, het op grove wijze kleineren van geloofsovertuigingen, religieuze genootschappen en ideologische verenigingen, het verspreiden van gewelddadige, dierlijke of kinderpornografische geschriften of afbeeldingen, belediging, laster, dwang, bedreiging, of enige andere verwerpelijke inhoud. Deze lijst is niet uitputtend. Wij nemen in geen geval externe inhoud over als onze eigen inhoud. Links die door leden op Linkbox worden gepubliceerd, worden door ons niet gecontroleerd op hun wettigheid, juistheid en volledigheid. Wij behouden ons het recht voor links te blokkeren indien deze volgens het toepasselijke recht inbreuk maken op de rechten van derden, strafbaar zijn of dienen ter voorbereiding van strafbare handelingen. Het lid vrijwaart ons tegen alle vorderingen die derden tegen ons instellen wegens schending van hun rechten of wegens rechtsschendingen op basis van de door het lid geplaatste aanbiedingen en/of inhoud. In dit verband draagt het lid ook de kosten van onze juridische verdediging, met inbegrip van alle gerechtskosten en advocatenhonoraria.

§ 7 Aansprakelijkheid

In geval van licht nalatig plichtsverzuim is de aansprakelijkheid van Linkbox beperkt tot de directe gemiddelde schade die voorzienbaar is en typisch is voor het type vertaling. Dit geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens ondernemers in geval van een licht nalatige schending van minder belangrijke contractuele verplichtingen. Verhaal op ons voor aanspraken op schadevergoeding door derden is uitgesloten. Bij de huidige stand van de techniek kan niet altijd worden gegarandeerd dat de gegevenscommunicatie via het internet foutloos en/of te allen tijde beschikbaar is. Linkbox is derhalve niet aansprakelijk voor de constante of ononderbroken beschikbaarheid van zijn systeem.

§ 8 Annulering en beëindiging

Leden kunnen hun deelname aan Linkbox op elk moment zonder opgaaf van redenen beëindigen door hun profiel te verwijderen. Wanneer een ledenaccount wordt verwijderd, worden de links die zichtbaar zijn in het profiel onmiddellijk onzichtbaar. Om misbruik van profielen te voorkomen, worden de nodige gegevens na de verwijdering van het profiel nog 14 dagen bewaard voordat ze definitief uit de databank worden verwijderd. Na deze periode van 14 dagen worden alle links die door het (verwijderde) lid zijn gepubliceerd, onherroepelijk verwijderd. Linkbox is gerechtigd de lidmaatschapsrelatie zonder opzegtermijn te beëindigen in geval van gegronde redenen. Een gegronde reden voor opzegging bestaat met name wanneer een lid op niet onbelangrijke wijze de algemene gebruiksvoorwaarden, de deelnemingsvoorwaarden of wettelijke bepalingen opzettelijk heeft geschonden.

§ 9 Slotbepalingen

Wijzigingen van of aanvullingen op deze Gebruiksvoorwaarden dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor elke vrijstelling van de eis inzake de schriftelijke vorm. Nederlands recht is van toepassing. Dwingende bepalingen van het land waar het lid zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onverlet. Voor zover toegestaan, wordt Amsterdam overeengekomen als de plaats van jurisdictie voor alle juridische geschillen die zich voordoen. Indien afzonderlijke bepalingen van het contract met de Cliënt, met inbegrip van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling wordt door de overeenkomstsluitende partijen in onderlinge overeenstemming vervangen door een rechtsgeldige bepaling die de economische zin en strekking van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De bovenstaande bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van leemten.

Geldig vanaf: 16 april 2021

© 2024 by Linkbox.net